28 Jan 2022
  • By Stanley
  • No Comments

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผ้าไหม

ผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ และนอกจากอาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และในสังคมของการเกษตรจากมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือนโดยการถ่ายทอดให้กับผู้หญิงซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณได้ถูกถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา สมัยโบราณยังไม่มีคลิปหลุดให้เราดู ก็จะใช้เวลาว่างในการทอผ้า แต่ถ้าเป็นสมัยนี้หลายๆคนก็คงเลือกที่จะดูคลิปหลุดมากกว่าทอผ้าแน่นอน